Jaartallen

Uit SHGWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Historische jaartallen GeesterenOnderstaand een overzicht van markante gebeurtenissen in de geschiedenis van Geesteren. U wordt van harte uitgenodigd aanvullingen te geven.1207 De naam Geesteren wordt voor het eerst genoemd in 1207 wanneer Jacobus de Gestern, samen met andere Twentse edellieden, getuige is bij de schenking van de kerk van Ootmarsum aan het klooster te Weerselo.

1227 27 Juli slag bij Ane, tot de gesneuvelden behoorden Roerick van Geesteren, heer van Fledringe, Willem van Albergen en bisschop Otto 2.

1268 Op 12 mei 1268, St. Servaciusdag, verklaart de bisschop van Utrecht dat Nicolaus van Gheisteren, die vermoedelijk deel uitmaakte van een geslacht van landadel uit de middeleeuwen, een hof in Geesteren heeft verkocht aan Henricus van Almelo.

1323 Vermelding van de Wirremolen, dit was een olie-watermolen aan de Molenbeek op de Vermöl. Hij stond enige honderden meters onder de brug over de Molenbeek in de Vermolenweg, op de linkeroever. De molen hoorde bij de ietwat zuidelijker gelegen boerderij, beide waren in 1323 eigendom van Huize Almelo.

1323 Uit een akte van het kasteel Almelo d.d. 31 januari 1323 blijkt dat het Hof van Geesteren en het erf op de Vermöl, bestaande uit boerderij en Wirremolen, niet hetzelfde zijn. Het Hof van Geesteren was (goed voor 3 waren) gelegen aan wat nu de Meyersweg is, op de plaats waar nu de boerderij van Ben Haarhuis (Ben vd Meier) staat.

1338 De marke Geesteren wordt voor het eerst in de archiefstukken genoemd.

1338 Aan de Molenbeek, een paar honderd meter boven de brug over die beek in de Langeveenseweg stond vanaf de Middeleeuwen een tweede watermolen, de korenmolen de Nordmeule, behorende tot het nabijgelegen erf Nordemeule.

1400 De namen van 30 boerderijen van vóór het einde der 14e eeuw zijn bewaard gebleven.

14.. In de 15e eeuw waren er in Geesteren 16 boerderijen(hoeven) die gezamenlijk 18 waren bezaten in de Drieschichtsmarke Mander, Vasse en Geesteren. Mander had 21 hoeven met 23 waren en Vasse had 15 hoeven met 15½ ware. Marke: had veel te maken met het beheer van onverdeelde woeste grond.

1475 Het Schattingsregister van Twente van 1475 (Heeft betrekking op een buitengewone belasting van de landsheer). In dit register komen 24 erven uit Geesteren voor waarvan er nu nog een aantal bestaan zoals de de Wulfer, Wesselman, Effink, Booink (thans Beernink)en Vosseshaer.

1498 Op 25 juni 1498 werd de Drieschigtige Marke Geesteren, Mander en Vasse en opgericht. Een schicht is een zich in de bodem uitgestrekte laag van een grondstof, delfstof of gesteente.

1659 Aanleg van een weg van Geesteren naar Vriezenveen. Deze weg werd aangelegd door het Amelerveen omdat de veenlaag hier het minst diep is.

1717 Geesteren vormt een statie, de eerste kerkdiensten vinden in Geesteren plaats in een schuur van de familie Eijlers op de Voormolen. De pastoor was Leurs die ook Vriezenveen moest bedienen.

1726 Rond dit jaar is aan de Molenbeek een papiermolen gebouwd.

1746 Benoeming van de in Lingen (Duitsland) geboren pastoor Cramer die de kern van Geesteren vastlegde zoals we het nu kennen.

1750 Geesteren beschikt over zijn eerste kerkgebouw. Van boer Mensman (Mensink, thans Maathuis) kocht pastoor Cramer een halve bunder grond en een aan de zuidzijde van de Mensinkskamp gelegen schuur of "schoopschot" (schaapskooi) welke zo goed mogelijk tot een noodkerk-kerkhuis werd ingericht.

1752 Eerste vorm van onderwijs in de ‘boavenkamer’ van erve Schollink.

1766 De marke Geesteren koopt "het kerkhuis" (schaapsschot) van Mensman.

1798 Geesteren krijgt zijn eerste officiële begraafplaats.

1810 In 1810 kwam er een Koninklijk Besluit dat het einde van de marken inluidde: de woeste gronden in de marke moest worden verdeeld onder de mensen die al grond in de marke in eigendom hadden.

1810 Tweeklassige school aan de Schotboersweg die in 1846 is verbouwd omdat hij te klein was.

1819/20 Stichting van de Waterstaatskerk door pastoor Kock

1819 Uit een koopakte blijkt dat er in dat jaar een IJzermolen heeft gestaan op de Vermolen, waarschijnlijk op de aftakking van de Molenbeek en de Dolle Sloot. Deze laatste was een waterloop die vanaf erve Brager naar de Molenbeek liep.

1820 Volgens een koopakte uit dit jaar moet er aan de Molenbeek ook nog een Gruttemolen hebben gestaan.

1820 Op de plek waar de Grote Geesterse Molen staat is in 1820 een koren-wind-standaardmolen gebouwd.

1820 Pastoor Kock stichtte een nieuwe kerk op de plaats van schoenenzaak Elferink aan de Langeveenseweg.

1828 Aanleg zandweg Vriezenveen Geesteren.

1843 Geesteren of Geeteren, buurtschap in Twenthe, 2 uur lopen noord van Almelo, 2 ½ uur west van Ootmarsum, ¾ uur noordwest van Tubbergen, 225 ha en 1300 inwoners, school met 140 leerlingen, uit: A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek, Gorinchem 1831-1861

1851 Het verdelingsplan van de totale markegronden (2.676 ha) in Geesteren dat op 23 december 1850 is vastgesteld, wordt op 2 oktober 1851 bij Koninlijk Besluit goedgekeurd. De pastorie ontving evenveel als een volle ware.

1862 Aanleg nieuwe begraafplaats.

1864 Voltooiing weg Fleringen naar Langeveen.

1867 Bouw van een beltmolen op de plaats van de standaardmolen. Deze veel grotere molen kreeg de naam ‘De Grote Geesterese Molen’.

1871 Oprichting klootschietersvereniging KV De Huier

1881 Onder toedoen van meester Röring werd in 1881 de school verplaatst naar een nieuw schoolgebouw aan de Veldstegge, bestaande ui 5 lokalen voor 235 kinderen.

1895 Bij café De Knoefbakker werd door Benerink uit West-Geesteren de oude ‘Eshuimôlle’, die in de Krommendijk te Almelo stond, herbouwd.

1908 3 maart oprichting Boerenleenbank met als eerste kassier meester Oude Elberink (Batsmeester).

1908 Bouw van het eerste parochiehuis, het St. Jozefhuis.

1911 Grote brand aan de Dorpsstraat waarbij de timmermanswerkplaats van G.J. Hemmer en het aangrenzende perceel van de wed. Kock in vlammen is opgegaan. (TC 3-4-1911)

1913 In 1913 werd in West-Geesteren op de zogenaamde ‘Woeste Heide’ een openbare lagere school in gebruik genomen.

1914 Vestiging hulppostkantoor in de boerderij van de familie Maathuis (Mensman) aan de Dorpsstraat. (TC 21-9-1914)

1918 Er was telefoon in Geesteren

1918 Op 2 juni 1918 is in Geesteren de ABTB (Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond) opgericht.

1918 Buurtschap Harbrinkhoek vormt een zelstandige parochie en maakt daardoor geen deel meer uit van Geesteren.

1919 Achter de in 1881 gebouwde school aan de Veldstegge werd in 1919 een nieuw schoolgebouw geopend. Hoofd van de school is dan Brummelhuis.

1920 25-Jarig priesterfeest pastoor Harzing

1923 Op 19 augustus kwam de grindweg van Geesteren naar Almelo klaar.

1925 Op dinsdag 25 mei 1925 vond de eerste steenlegging plaats voor de huidige kerk.

1925 5 Augustus 1925 aansluiting op het elektriciteitsnet.

1924 Aanleg nieuwe wegen van Geesteren naar Harbrinkhoek en van Vriezenveen naar Geesteren.

1925 Aanleg nieuwe wegen van Geesteren naar Langeveen (Busschersdijk) en de weg van Geesteren naar Manderveen. Modernisering weg van Tubbergen naar de Knoefbakker, de wegbreedte werd 5 meter.

1926 Uitbreiding van de vijfklassige school met 1 lokaal.

1926 Dinsdag 21 september van dat jaar werd de nieuwe kerk geconsacreerd door de aartsbisschop van Utrecht. Kerk is gebouwd onder pastoor de Graaff.

1927 De openbare lagere school aan de Veldstegge wordt bij raadsbesluit R.K.-School als gevolg van de in 1920 ingevoerde wet Lageronderwijs.

1928 Oprichting van de J.B.T.B. (Jonge Boeren- en Tuinders Bond)

1929 In december van dit jaar kwam de aanleg van het Geesters Stroomkanaal gereed. Het kanaal werd gegraven omdat er grote afwateringsproblemen waren i.v.m. de ontginning van “De Weijtemanslanden”.

1929 In november is de Boerinnenbond opgericht, later werd de naam veranderd in K.P.O.

1930 Oprichting K.P.O (Katholieke Plattelands Ouderen)

1930 In opdracht van de Overijsselse Ontginningsmaatschappij werd in het voorjaar door enige honderden werkloze Hagenaars gestart met de ontginning van “De Weijtemanslanden” door het graven van kavelsloten.

1932 Bouw van het tweede parochiehuis dat later werd verbouwd tot gymzaal en nu gebruikt wordt als kapel en mortuarium.

1932 Op 31 augustus 1932 is aan de Haarbrinksweg een Zweeds postvliegtuig neergestort.

1933 In dit jaar vond op 13 oktober in het parochiehuis de oprichtingsvergadering plaats van R.K.V.V. Geesteren. Als voorzitter werd benoemd H. Imming, uitbater van café “De Halve Maan”. Eind september 1937 werd de naam van de voetbalvereniging omgedoopt in R.K.V.V. Stevo.

1933 Zilveren (25 jaar) priesterfeest pastoor Hamers op 15-8-1933.

193? Onder kapelaan G.J.J.H. Gerritsen werd de R.K. Meisjesvereniging opgericht.

1936 Kapelaan Miedama start in het parochiehuis met een figuurzaagclub

1939 Onder kapelaan van Renswoude wordt de figuurzaagclub omgevormd tot de jeugdvereniging ‘De Jonge Wacht’ die op 11 februari 1939 officieel wordt geïnstalleerd.

1938 Oprichting Landelijke Rijvereniging “St. Joris”te Geesteren” op 2 oktober 1938.

1939 Gedurende de periode 1939-1942 was er in de catechismuskamer van de oude kerk een ‘bewaarschool’ gevestigd.

1946 Oprichting Rijvereniging St. Joris

1947 Oprichting van de RK Gemengde Zangvereniging op 13 november (?) 1947.

1947 Oprichting postduivenvereniging De Gevleugelde Tukkers op 1 september 1947

1947 Oprichting van de nieuwe jeugdbeweging ‘Het Jongensgilde’ door kapelaan Vlaskamp.

1948 Oprichting afdeling Thuisfront Geesteren (i.v.m. Indiëgangers).

1948 Oprichting R.K. Middenstandsbond juli 1948. Voorzitter B. Veldhuis, bestuurleden G. Oude Elberink, H. Hemmer en G. ter Wee (allen heren)

1948 Meester Altena is op 16 juli 1948 aangesteld als hoofd van de Open bare lagere school te West-Geesteren. De kinderen hadden de school versierd en meester Altena kreeg een grote taart aangeboden.

1948 Opening Vinckenweg op 29 september 1948.

1949 Vervanging van de bovengrondse telefoonkabels door ondergrondse door de PTT.

1949 31 Augustus 1949 oprichting G.A.M.C. (Geesterense Auto en Motorclub) in Café Warmelink, er gaven zich 27 leden op en er werd een voorlopig bestuur gevormd.

1949 22 Oktober 1949 eerste algemene ledenvergadering van de G.A.M.C. (Geesterense Auto en Motorclub). Deze vergadering droeg tevens het karakter van een feestelijke oprichtingsvergadering.

1950 Aanleg straatweg (klinkerweg) naar de Vermolen vanaf het dorp.

1950 In juli van dit jaar is een begin gemaakt met het fabrieksgebouw van L. ten Cate. (TC 19-7-1950)

1950 Tevens werd op 13 november de eerste steen gelegd voor de Mariaschool door pastoor Mulder.

1950 Voor 1950 zijn opgericht de vereniging van de “Onderlinge Paardenverzekering” en de onderlinge paardenverzekering “De Veldhoek”

1951 Op 1 februari van dat jaar werd de handbalvereniging opgericht door Marietje Groothuis en Gré Kosters.

1951 Opening van de Mariaschool aan de Vriezenveenseweg met als hoofd zuster Alacoque.

1953 Oprichting Rooms Katholieke Bouwvak Arbeiders Bond St. Jozef. Voorheen was Geesteren aangesloten bij Tubbergen. Oprichting door o.a. Hennie Stopel Bouw- en Houtbond.

1956 28 mei 1956 oprichting muziekvereniging St. Caecilia

1957 Bij raadsbesluit moest op 1 januari 1957 de openbare lagere school te West-Geesteren worden gesloten omdat in 1956 de school nog maar door 9 Nederlands Hervormde leerlingen werd bezocht.

1960 Aan de Vriezenveenseweg, tussen de Mariaschool en de Lutkebeek, werd de eerste kleuterschool met de naam St. Bernadette (later Robbedoes) in gebruik genomen.

1963 Oprichting Zonnebloem

1963 Oprichting Stichting IJsbaan “Het Landriet”

1965 Op 30 april 1965 werd voor de 1ste keer de Oranjetocht gehouden. Voorzitters van deze tocht zijn geweest Jan Maathuis, Alphons Leus, Henny Freriksen en Lies Veldhuis.

1969 1 februari 1969 is opgericht C.V. “De Papsleef’n”. Deze naam werd pas op 1 november 1980 aangenomen, daarvoor heette de carnavalvereniging “Aait Vedan”.

1969 Oprichting van volleybalvereniging Tornado op 18 februari 1969 door Alphons Leus.

1969 6 November 1969 oprichting van G.W.S. Geesterense Wandelsportvereniging door Harry Boswerger, Frans Hilberink, Alphons Leus en Gerrrit Westerhof.

1970 Het jongerenkoor is in dit jaar opgericht. Vele jaren na de oprichting krijgt het koor de naam Carpe Diem

1973 Oprichting klootschietersvereniging KV Witteveen.

1975 Een aantal ouders richt de Peuterspeelzaal De Kampboertjes op.

1975 Oprichting klootschietersvereniging KV Veldhoek

1978 Voor de samenvoeging van de St. Aloysiusschool en de Mariaschool werd een nieuw schoolgebouw achter de meisjesschool gebouwd.

1979 Oprichting van de Wielertoerclub Geesteren (WTCG) op zondag 18 februari 1979.

1980 In oktober is opgericht de stichting Cursus Creatief Geesteren e.o.

1982 Oprichting tennisvereniging De Bekkelweide.

1985 Door invoering van de Wet op het Basisonderwijs (WBO) in 1985 werden de kleuterschool en de lagere school opgeheven en ondergebracht in één nieuwe school: De basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

1985 In 2010 was er een bijzonder feestelijke palmpasen omdat het 25 jaar geleden de eerste palmpaasoptocht bij Erve Kampboer van start ging.

1987 Oprichting badmintonvereniging BC Sjuttol in april/mei 1987.

1987 Officiële opening sporthal De Ransuil op 10 november 1987.

1990 Op zondag 7 oktober 1990 is het carillon op het kerkplein officieel in gebruik gesteld. Het zeven en een half meter hoge klokkenspel bevat 18 klokken. De totale kosten bedragen ongeveer 50.000 gulden, welke zijn betaald door het bestuur van de Marke Geesteren.

1990 Opricht motorclub Mc. Zokatoe (Zonder Kapitaal Toeren) op 19 februari 1990

1991 Oprichting DVG (Damesvereniging) Geesteren

1993 Oprichting Vogelwerkgroep Geesteren op 18 januari 1993.

1994 Thomas Maathuis, zoon van Rudy en Thea, wordt als 4000ste inwoner van Geesteren op 27 september 1994 geboren.

1996 Officiële opening wooncomplex De Galmerij op 27 november 1996.

1997 Oprichting Stichting Heemkunde 18 augustus 1997.

1998 Fusie tussen de 8 katholieke schoolbesturen uit de gemeente Tubbergen.

1998 Officiële oplevering winkel- en wooncomplex De Veldstegge begin oktober 1999. De sleuteloverdracht aan de bewoners is gebeurd op 15 september 1999.

1998 Oprichting stichting De Ghost Village Countryclub (country dansen)

1999 In juli 1999 is het beeld met de steigerende paarden op het kerkplein onthuld. Het beeld is door de Rabobank aan de gemeenschap geschonken vanwege haar 90-jarig bestaan.

2000 De 8 katholieke basisscholen, de protestants-christelijke basisschool de Marke in Tubbergen en de neutraal-bijzondere basisschool De Zeven Mijlen in Manderveen vormen samen een federatie.

2000 Oprichting ‘De Drie Marken’. Afdelingen Geesteren, Harbrinkhoek en Langeveen van de Bouw- en Houtbond FNV zijn samen gegaan.

2001 Oprichting Damesvereniging Geesteren (DVG) in januari.

2003 Gereedkomen van de in 2002 gestarte restauratie van de Pancratiuskerk.

2005 Oprichting van de toneelvereniging Kiek'nsweard op 25 april 2005.

2005 Oprichting van de harmonicavereniging Steirischerharmonicavereniging Gute Laune

2006 Oprichting C.V. De Kroegtijgers in januari 2006

2006 De 8 katholieke basisscholen, de protestants-christelijke basisschool de Marke in Tubbergen en de neutraal-bijzondere basisschool De Zeven Mijlen in Manderveen vormen samen één bestuur.

2006 Gereedkomen randweg zomer 2006.